Werque.nu Rotating Header Image

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op elke dienstverlening door Werque.nu B.V. en haar groepsvennootschappen (hierna: “Werque.nu”) ten behoeve van haar opdrachtgever (hierna: “Cliënt”). Naast Werque.nu kunnen ook personen die door Werque.nu direct of indirect bij de dienstverlening betrokken zijn zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Werque.nu deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan haar Cliënt heeft bevestigd.
1.3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen Werque.nu en haar Cliënt, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2 – Overeenkomst
2.1. De rechtsverhouding tussen Werque.nu en Cliënt is een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 worden door Werque.nu uitgesloten. Uitsluitend Werque.nu geldt als opdrachtnemer jegens Cliënt.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Werque.nu en Cliënt ondertekende opdrachtbevestiging door Werque.nu retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Cliënt aan Werque.nu verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst tussen Werque.nu en Cliënt juist en volledig weer te geven.
2.3 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment Werque.nu op verzoek van Cliënt met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2.4. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.
Artikel 3 – Gegevens en informatie
3.1. Cliënt verleent aan Werque.nu toestemming tot het registreren en het verwerken van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens.
3.2. Cliënt zal aan Werque.nu steeds, tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verstrekte opdracht. Cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Cliënt zal Werque.nu van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de verstrekte uitvoering van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
3.3. Werque.nu heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan haar verplichtingen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel heeft voldaan.
3.4. Extra kosten, extra uren en eventuele overige schade voor Werque.nu, ontstaan omdat Cliënt niet heeft voldaan aan haar verplichtingen zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening en risico van Cliënt.
3.5. Op eerste verzoek van Cliënt zal Werque.nu de originele door Cliënt verstrekte bescheiden retourneren aan Cliënt.
3.6. Werque.nu is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het door Cliënt aan Werque.nu verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot werknemers, cliënten van Cliënt en of persoonsgegevens van derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in opdracht van Cliënt worden verstrekt. Werque.nu kan ingeval van niet of niet-correcte naleving van haar wettelijke verplichtingen in dit kader door Cliënt niet worden aangesproken.
Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht/werkzaamheden
4.1. Werque.nu zal bij de uitoefening van haar dienstverlening te allen tijde de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Werque.nu staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
4.2. Werque.nu bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, en neemt daarbij zoveel mogelijk de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen in acht.
4.3. Werque.nu mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar haar oordeel ten goede komt aan een juiste uitvoering van de betreffende opdracht. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van Cliënt nodig. Een tekortschieten van de bij de opdracht betrokken derde kan slechts aan Werque.nu worden toegerekend indien Cliënt aantoont dat de keuze van Werque.nu voor deze persoon niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden.
4.4. Werque.nu houdt terzake van de opdracht een (digitaal) dossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is en blijft van Werque.nu.
4.5. Werque.nu en Cliënt zullen tijdens de opdracht onder andere gebruik maken van digitale communicatiemiddelen, waaronder elektronisch mailverkeer. Werque.nu en Cliënt zijn jegens elkaar en jegens anderen niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat uit het gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals elektronisch mailverkeer. Zowel Werque.nu als Cliënt zullen al datgene doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s en schade, zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
4.6. Ingeval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Werque.nu bepalend.
4.7. Er zal slechts sprake zijn van fatale termijnen waarbinnen de afgesproken werkzaamheden voltooid dienen te zijn indien dat als zodanig schriftelijk is overeengekomen.
4.8. Indien Cliënt een vooruitbetaling verschuldigd is dan wel Cliënt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht informatie en gegevens ter beschikking dient te stellen aan Werque.nu, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan vanaf het moment waarop de volledige vooruitbetaling door Werque.nu in goede orde is ontvangen dan wel waarop de benodigde informatie en gegevens volledig zijn ontvangen door Werque.nu.
4.9. Termijnoverschrijding door Werque.nu is slechts een geldige opzeggrond indien vast staat dat uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is geworden door de termijnoverschrijding. In de andere gevallen van termijnoverschrijding kan de overeenkomst eerst door Cliënt ontbonden worden nadat Cliënt, na ommekomst van de overeengekomen termijn, aan Werque.nu een redelijke nieuwe termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Werque.nu ook in dat geval de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de nieuw aangezegde termijn.
Artikel 5 – Honorarium
5.1. Over de hoogte van het honorarium van Werque.nu maken Werque.nu en Cliënt vooraf afspraken. Het honorarium kan op verschillende wijzen bepaald worden afhankelijk van de soort dienstverlening. De meest voorkomende manieren van het berekenen van het honorarium zijn: (i) aan de hand van de bestede tijd en de door Werque.nu gehanteerde uurtarieven, vermeerderd met een vergoeding voor gemaakte kosten en kosten van derden; (ii) een vooraf overeengekomen fixed fee; (iii) een abonnementstarief/ lidmaatschapsgeld. Een combinatie behoort eveneens tot de mogelijkheden.
5.2. Gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten zullen eveneens aan Cliënt in rekening worden gebracht.
5.3. Werque.nu heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst het eerder overeengekomen tarief aan te passen, indien daarvoor aanleiding is in de ontwikkeling van de tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld een wijziging van het loon/prijspeil.
5.4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere vanwege overheidswege opgelegde c.q. op te leggen heffingen.
5.5. Werque.nu heeft het recht om voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties dan wel voorschotnota’s te versturen aan Cliënt.
5.6. Declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden in Euro’s, zonder enige aftrek, korting of verrekening, op de door Werque.nu aangegeven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving op de bankrekening van Werque.nu. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
5.7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht door meerdere Cliënten zijn betreffende Cliënten, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Cliënten is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties en eventuele verschuldigde rente en kosten bij niet-tijdige betaling.
5.8. Indien Cliënt de verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is Cliënt onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de (buiten)gerechtelijke incassering van de vordering van al het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde zijn voor rekening van Cliënt. Cliënt zal de betreffende kosten voldoen naar aanleiding van het eerste verzoek hiertoe door Werque.nu deze kosten bedragen 15% van het in hoofdsom verschuldigde. Het recht op verrekening en opschorting door Cliënt is uitgesloten. Cliënt zal op verzoek van Werque.nu een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor de betaling stellen.
5.9. Werque.nu behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Cliënt daartoe naar het oordeel van Werque.nu aanleiding geeft – van Cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Werque.nu gerechtigd is nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Artikel 6 – Klachtenregeling
6.1. Indien Cliënt wenst te reclameren terzake van verrichte werkzaamheden of terzake van de declaratie, dient Cliënt dit op straffe van verval binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waartegen Cliënt wenst te reclameren dan wel binnen 30 dagen na de datum van de declaratie c.q. ontdekking van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd te doen bij Werque.nu.
6.2. Reclameren schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voorzover Werque.nu aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat de klacht gegrond is.
6.3. Ingeval van een terecht bevonden reclamering/klacht heeft Cliënt de keuze tussen (i) aanpassing van het in gedeclareerde honorarium terzake van de betreffende werkzaamheden waarover terecht gereclameerd is, (ii) het kosteloos verbeteren of opnieuw uitvoeren ven de betreffende werkzaamheden waarover terecht gereclameerd is ofwel (iii) geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de betreffende werkzaamheden waarover terecht gereclameerd is tegen restitutie van het door Cliënt reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.
Artikel 7 – Identificatieverplichtingen
7.1. Werque.nu is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om haar cliënten de identificeren en deze identificatie op juiste wijze vast te leggen. Cliënt verplicht zich om aan deze identificatie mee te werken.
7.2. Werque.nu is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie(s). Werque.nu is bovendien verplicht tot geheimhouding van deze melding. Werque.nu is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Werque.nu gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij Cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
Cliënt vrijwaart Werque.nu tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Werque.nu van de betreffende bepalingen.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1. Werque.nu is jegens Cliënt uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht vertrouwd mag worden.
8.2. Als Werque.nu rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering van de aan Werque.nu verstrekte opdracht, heeft Cliënt recht op een schadevergoeding:
– indien en voor zover Werque.nu voor die schade dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Werque.nu.;
– indien Werque.nu voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Werque.nu aan Cliënt gezonden en door Cliënt betaalde declaraties voor de werkzaamheden die Werque.nu heeft verricht in het kader van de opdracht waarin de fout is gemaakt, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
8.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid van Werque.nu direct of indirect voortvloeit.
8.4. Werque.nu is niet aansprakelijk voor:
– bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige en/of niet-tijdige informatie en/of gegevens door Cliënt aan Werque.nu of anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt;
– bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van hulppersonen, die door Cliënt dan wel Werque.nu zijn ingeschakeld (werknemers van Werque.nu daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een Werque.nu verbonden organisatie;
– bij Cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
8.5. Cliënt is gehouden Werque.nu schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder ook begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Cliënt alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Werque.nu ten behoeve van Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het directe gevolg zijn van opzet of grove schuld van Werque.nu.
8.6. Het in dit artikel bepaalde geldt ook als Cliënt schadevergoeding vordert op grond van een ander verkregen recht. Werque.nu is door Cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Cliënt te aanvaarden.
Artikel 9 – Vervaltermijn
9.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Cliënt uit welken hoofde dan ook jegens Werque.nu in verband met het verrichten van werkzaamheden door Werque.nu in ieder geval 12 maanden na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
Artikel 10 – Intellectuele vermogensrechten
10.1. Alle rechten met betrekking tot producten van geest die Werque.nu bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten/overeenkomsten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Werque.nu, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
10.2. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Werque.nu is het Cliënt niet toegestaan de producten van geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvuldigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaald in artikel 11.3.
Artikel 11 – Geheimhouding
11.1. Werque.nu is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Werque.nu een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere (inter)nationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Cliënt Werque.nu van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
11.2. Het eerste lid verhindert niet collegiaal overleg binnen de organisatie van Werque.nu, voor zover Werque.nu zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke- of beroepsplicht noodzakelijk acht.
11.3. Werque.nu is, indien zij voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan zij bij uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn.
11.4. Zonder de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Werque.nu is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Werque.nu openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Werque.nu, op Cliënt een wettelijke- of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
11.5. Werque.nu is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Cliënt en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Werque.nu ter indicatie van de ervaring en expertise van Werque.nu.
Artikel 12 – Opzegging
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard en/of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
12.2. Cliënt en Werque.nu kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De opzegging dient schriftelijk te worden medegedeeld aan de andere partij.
12.3. De overeenkomst mag per aangetekende brief door wel Werque.nu als Cliënt (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn, in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere redenen zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
12.4. Werque.nu behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Cliënt onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Ingeval van facturatie op basis van abonnement/lidmaatschap is Cliënt het abonnementsgeld/ lidmaatschapsgeld voor de lopende periode verschuldigd, ook bij (tussentijdse) opzegging, en zal Cliënt dit onverwijld betalen indien er nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden.
12.5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Cliënt, heeft Werque.nu het recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die Werque.nu redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Werque.nu zijn toe te rekenen.
12.6. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Werque.nu, heeft Cliënt recht op medewerking van Werque.nu bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt zijn toe te te rekenen.
12.7. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Werque.nu extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Cliënt in rekening gebracht.
12.8. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
Artikel 13 – Rechts- en forumkeuze
13.1. Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Werque.nu is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, evenals op eventuele niet schriftelijk vastgelegde afspraken en verhoudingen tussen Cliënt en Werque.nu.
13.2. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.
13.3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Cliënt en Werque.nu voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Werque.nu is gevestigd; met dien verstande dat Werque.nu bevoegd blijft om Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
13.4. In afwijking van het voorgaande lid kunnen Cliënt en Werque.nu in gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in oktober 2014.